MINDG: A Drug-Target Interaction Prediction Method Based on an Integrated Learning Algorithm

Published in Bioinformatics, 2024

Hailong Yang, Yue Chen, Yun Zuo, Zhaohong Deng, Xiaoyong Pan, Hong-Bin Shen, Kup-Sze Choi, Dong-Jun Yu. Bioinformatics, 2024. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae147

This paper is about Drug-Target Interaction Prediction.

Download paper here